Phim “Đào, phở và piano” không phải là lịch sử

Phim “Đào, phở và piano” có gì lạ? Ngày 23/2, RFA Tiếng Việt có bài bình luận “Nhạc sĩ Tuấn Khanh: Thay vì “Đào, phở và piano” hãy làm phim về Gạc Ma 1988!” RFA cho biết, “Đào, phở và…