“Vừa đánh vừa đàm”, Tô chuẩn bị quân tướng kịch chiến tại hội nghị TW9!