Đảng chọn CNXH đói nghèo, cấm dân chọn khác chứ lịch sử nào chọn?

Kasse animation 7.8.2023